Kimya Müfredatı

9. SINIF KİMYA

Kimya Bilimi 

Bu ünitenin amacı, kimya bilimini tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak  bir yandan kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak, diğer yandan da kimyanın  sembolik diline aşinalık kazandırmak; ayrıca, modern gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi sağlamaktır.

Ünite Konuları
1. Kimya nedir?
2. Kimya ne işe yarar?
3. Kimyanın sembolik dili
   • Element-sembol
   • Bileşik-formül
4. Güvenliğimiz ve Kimya

Atom ve Periyodik Sistem 

Bu ünitenin amacı, maddelerin makro düzeydeki özelliklerini anlamaya temel oluşturan mikro yapıyı ana hatlarıyla ele alarak, bu yapının gözlenebilir özelliklere nasıl yansıdığını açıklamak ve söz  konusu ilişkileri ifade ederken temel olan kavramları tanıtmaktır.

Ünite Konuları
1. Atom kavramının gelişimi
    • Kimyanın temel yasaları
    • Atom altı tanecikler
2. Bohr atom modeli
3. Periyodik sistem
    • Periyodik özellikler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Bu ünitenin amacı, maddelerin gözlemlenebilir özelliklerini ve maddelerin değişimlerini, maddeleri oluşturan yapısal türler arasındaki etkileşimlerin gücü veya kopması-oluşması temelinde
açıklayarak, kimyasal tepkimelerin kısa yoldan gösterimleri olan denklemlere bir giriş yapmaktır.

Ünite Konuları
1. Kimyasal tür nedir?
2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması
3. Güçlü etkileşimler
    • İyonik bağ
    • Kovalent bağ
    • Metalik bağ
4. Zayıf etkileşimler
    • Van der Waals etkileşimleri
    • Hidrojen bağı
5. Fiziksel ve kimyasal değişimler
    • Tepkime denklemleri

Maddenin Hâlleri

Bu ünitenin amacı, gazları nitelemek için gerekli büyüklükler ve gaz davranışını açıklamada  kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını kullanarak gaz kanunlarını kavratmak ve gazların ba-sınç, sıcaklık, hacim, miktar özellikleri arasında ilişki kurmak; ayrıca, sıvıların ve katıların gözlenebilir  özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin istiflenme ve bağlanma tarzlarını ilişkilendirmektir.

Ünite Konuları
1. Maddenin fiziksel hâlleri 
2. Gazlar
    • Gaz yasaları
    • Kinetik teori
    • Atmosfer ve biz
3. Sıvılar
    • Yüzey gerilimi
    • Viskozite
    • Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma
4. Katılar
    • Erime, donma ve süblimleşme/geri-süblimleşme
    • Katı türleri

10. SINIF KİMYA

 Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Bu ünitenin amacı, asit, baz ve tuz türü maddeleri gündelik deneyimler üzerinden tanıtmak; bilinen özellikleri moleküler yapı ile ilişkilendirmek; asit, baz ve tuz kavramları arasında ilişki kurmak;  bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç oluşturmaktır.
Ünite Konuları

1. Asitleri ve bazları tanıyalım
2. Asitlerin/bazların tepkimeleri
3. Hayatımızda asitler ve bazlar
4. Tuzlar  
 Karışımlar

Bu ünitenin amacı, gündelik deneyimlerle iyi bilinen örnekler üzerinden karışımları sınıflandır-mak; çözeltilerin derişime bağlı özellik değişmelerini gözden
geçirmek ve ham petrol başta olmak
üzere önemli karışımların ayrılma tekniklerini tanıtmaktır.  

Ünite Konuları
1. Homojen karışımlar
    • Çözünme olayı
    • Çözeltilerde derişim
    • Koligatif özellikler
2. Heterojen karışımlar
3. Karışımların ayrılması

 Endüstride ve Canlılarda Enerji

Bu ünitenin amacı, insan vücudunda ve endüstride enerjinin elde edilişi ve kullanımı ile ilgili
temel kavram ve ilişkilere giriş yapmak; ayrıca enerji kullanımından kaynaklanan çevresel endişeler
konusunda farkındalık oluşturmaktır. 
 

Ünite Konuları
1. Fosil yakıtlar
    • Kömür
      - Oluşumu
      - Kömürler ve çevre
    • Petrol
      - Oluşumu
      - Rafinasyonu
      - Bileşenleri
    • Hidrokarbonlar
      - Alkanlar
      - Alkenler
      - Alkinler
      - Aromatik bileşikler
2. Temiz enerji kaynakları
    • Bitkisel enerji kaynakları
    • Diğer temiz enerji kaynakları
3. Canlılarda enerji
    • Karbohidratlar
    • Yağlar
    • Proteinler 

 Kimya Her Yerde

Bu ünitenin amacı; öğrencilerin, üretirken ve tüketirken edindikleri kimya bilgi ve becerilerini  hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve  bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Ünite Konuları
1. Su ve hayat
2. Evde kimya
    • Hazır gıdalar
    • Temizlik malzemeleri
    • Polimerler
    • Kozmetikler
    • İlaçlar
3. Okulda kimya
    • Kırtasiye malzemeleri
4. Sanayide kimya
    • Gübreler
    • Yapı malzemeleri
5. Çevre kimyası
    • Hava-su-toprak kirliliği11. SINIF KİMYA
Modern Atom Teorisi
Bu ünitenin amacı, maddenin temel taşı olan atom hakkındaki modern anlayışın tarihsel  gelişimini gözden geçirmek; modern atom modeliyle ilgili temel kavramları ilişkilendirmek; ele-mentlerin periyodik dizgesini atomun yapısı üzerinden tartışmak; gündelik hayat açısından önemli  elementlerin ve bileşiklerinin sembol, formül ve adlandırılma esaslarını irdelemektir.
Ünite Konuları

1.  Atomla ilgili düşünceler
2.  Atomun kuantum modeli
     • Orbital
     • Kuantum sayıları
     • Elektron dizilimleri
3.  Periyodik sistem ve elektron dizilimleri
4.  Periyodik özellikler
5.  Elementleri tanıyalım
     • s-bloku
     • p-bloku
     • d- ve f-blokları
6.  Yükseltgenme basamakları
7.  Kimyanın sembolik dili ve adlandırma

Kimyasal Hesaplamalar 

Bu ünitenin amacı, kimyasal değişimleri kütle, hacim ve mol sayısı kavramlarını kullanarak
nicel anlamda incelemek; bu incelemelerde esas olan mol kavramının tarihsel gelişimini gözden
geçirmek; tepkimeleri denklemlerle ifade ederek denkleştirmek ve kimyanın sembolik dilinde te-mel kavramlar olan formüllerin nasıl belirlendiğini irdelemektir.

Ünite Konuları
1. Mol kavramı 
2. En basit formül ve molekül formülü
3. Kimyasal tepkimeler ve denklemler
4. Kimyasal hesaplamalar

Gazlar 

Bu ünitenin amacı, gazları nitelemek için gerekli büyüklükleri ve gaz davranışını açıklamada
kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını irdelemek; gaz yasalarını kullanıp gazlarla ilgili
hesaplamalar yapmak; kısmi basınç kavramı üzerinden gaz karışımlarını incelemek; kritik sıcaklık/
basınç kavramlarını kullanarak saf maddelerin faz diyagramlarını yorumlamaktır.

Ünite Konuları
1. Gazların özellikleri
2. İdeal gaz yasası
3. Gazlarda kinetik teori
    • Difüzyon/efüzyon
4. Gerçek gazlar
    • Buharlaşma/yoğuşma
5. Gaz karışımları
    • Kısmı basınç

Sıvı Çözeltiler

Bu ünitenin amacı, maddelerin sıvılarda çözünmesi sürecini türler arası etkileşimleri kullana-rak açıklamak; çözeltilerin derişimlerini keşfederek bilinen derişimlerde çözeltiler hazırlamak; uçu-cu olmayan madde çözeltilerinin özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirmek; çözünürlüğün sıcaklık,  basınç ve çözücü ile değişme eğilimini modern ayırma yöntemleriyle ilişkilendirmektir.

Ünite Konuları
1. Çözücü çözünen etkileşimleri
2. Derişim birimleri
3. Koligatif özellikler
4. Çözünürlük
5. Çözünürlüğe etki eden faktörler
6. Ayırma ve saflaştırma teknikleri
    • Özütleme (ekstraksiyon)
    • Kristallendirme
    • Kromatografi

Kimya ve Enerji  

Bu ünitenin amacı, sistem ve çevre arasındaki madde ve enerji alışverişlerini irdelemek; ısı,  mekanik iş ve iç enerji arasındaki ilişkiyi keşfederek termodinamiğin temel kanunlarını kavramak  ve uygulama alanlarını fark etmek; kimyasal ve fiziksel değişimlerin istemliliğini açıklamaktır.

Ünite Konuları
1.  Sistem ve çevre
2.  Isı, mekanik iş ve iç enerji
     • Isı ve sıcaklık (Termodinamiğin sıfırıncı yasası)
3.  Termodinamiğin birinci yasası
     • Sistemlerde entalpi değişimi
4.  Entropi
     • Gibbs serbest enerjisi ve istemlilik (Termodinamiğin
ikinci yasası)
5.  Termodinamiğin üçüncü yasası

Tepkimelerde Hız ve Denge

Bu ünitenin amacı, kimyasal tepkime hızı üzerinden kimyasal dengeyi keşfederek sulu çözelti-lerdeki dengelerden kaynaklanan pH ve pOH kavramlarını asitlik ve bazlıkla ilişkilendirmek; dengeyi
etkileyen faktörleri analiz etmek ve çözünme-çökelme, kompleksleşme gibi olayları denge açısından
inceleyip bu kavramlar ile gündelik hayattaki olaylar arasında bağlantı kurmaktır.

Ünite Konuları

1. Maddeler nasıl tepkimeye girer?
2. Tepkime hızları
3. Tepkime hızını etkileyen faktörler
4. Kimyasal denge
5. Dengeyi etkileyen faktörler
6. Sulu çözelti dengeleri
     • Suyun oto-iyonizasyonu ve pH
     • Asit-baz dengeleri
        - Kuvvetli/zayıf asitler-bazlar
     • Tampon çözeltiler
     • Tuz çözeltilerinde asitlik-bazlık
     • Titrasyon
     • Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve
       kompleksleşme  dengeleri
         -  Çözünme-çökelme dengeleri
         -  Kompleks oluşma-ayrışma dengeleri

12. SINIF KİMYA

Kimya ve Elektrik 

Bu ünitenin amacı, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleriyle pilleri ve elektroliz olayını ilişki-lendirmek; redoks olaylarının istemliliğini standart elektrot potansiyeli kavramını kullanarak tar-tışmak; gündelik hayatta yaygın kullanılan pilleri ve elektroliz
süreçlerini tanımak; bunlarla ilgili  hesaplamalar yapmak; korozyon süreci ve korozyondan korunma yöntemlerini irdelemektir.

Ünite Konuları
1. İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve
elektrik akımı
2. Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
3. Ne neyi yükseltger/indirger?
4. Kimyasallardan elektrik üretimi
    • Galvanik piller
    • Lityum pilleri
    • Aküler
5. Elektroliz
    • Faraday yasaları
    • Elektroliz örnekleri
6.  Korozyon

Karbon Kimyasına Giriş 

Bu ünitenin amacı, inorganik ve organik bileşiklerin ayırt edilmesini sağlamak, karbon elemen-tinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenlerini ve bağ yapma özelliklerini irdelemek, moleküllerin
geometrilerini tahmin etmek ve organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırıp bunları
IUPAC sistemi ile adlandırmaktır.

Ünite Konuları

1. Anorganik ve organik bileşikler
2. Doğada karbon
3. Lewis formülleri
4. Hibritleşme-Molekül geometrileri
     • Çoklu bağlar
5. Fonksiyonel gruplar
6. İzomerlik

Organik Bileşikler

Bu ünitenin amacı alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksi-lik asitler, karboksilik asit türevleri, aminler, aromatik bileşikler ve yaygın benzen türevleri başta  olmak üzere başlıca organik bileşikleri ele alarak bu bileşiklerin sistematik (IUPAC) ve geleneksel  adlarını formülleriyle eşleştirmek ve özellikleriyle kullanım alanlarını ilişkilendirmektir.

Ünite Konuları

1.  Hidrokarbonlar
     • Alkanlar
     • Alkenler
     • Alkinler
     • Aromatik bileşikler
2.  Alkoller
3.  Eterler
4.  Aminler
5.  Karbonil bileşikleri
     • Aldehitler ve ketonlar
6.  Karboksilik asitler
7.  Karboksilik asit türevleri
     • Esterler
     • Amidler
8.  Çok fonksiyonlu bileşikler
     • Aminoasitler
     • Karbohidratlar

Hayatımızda Kimya

Bu ünitenin amacı, mevcut kimya kültürünü kullanarak petrol rafinasyonunu, yaygın petrol
ürünlerinin niteliklerini; piyasadaki yemeklik yağların işleniş ve tüketim süreçlerini; yüzey aktif
maddelerin, proteinlerin, karbohidratların ve önemli polimer malzemelerin yapı-özellik-kullanım
alanı ilişkilerini irdelemektir. 

Ünite Konuları
1.  Petrol rafinasyonu
2.  Yağ üretimi
3.  Margarinler
4.  Yüzey aktif maddeler
5.  Polimerler
6.  Biyomoleküller
10001000100000001111111110100000101010101100000010101010101000001010000010001000110011001010101011000000100010001100000010100000